PAKETA E AKTEVE LIGJORE QË PËRFSHIHEN NË VEPRIMTARINË ADMINISTRATIVE
TË AUTORITETIT KOMBËTAR TË INVESTIGIMIT PËR SIGURINË E OPERIMIT NË AVIACIONIN CIVIL
Legjislacioni bazë - I përgjithshëm

Nr.

Legjislacioni

Statusi

Lidhja

1.

Kodi Ajror

Në fuqi

https://akisa.gov.al/wp-content/uploads/2024/05/Kodi-Ajror.pdf

2.

Struktura AKISA

Në fuqi

https://akisa.gov.al/wp-content/uploads/2024/05/Struktura-AKISA.pdf

3.

VKM krijimi Akisa

Në fuqi

https://akisa.gov.al/wp-content/uploads/2024/05/VKM-krijimi-Akisa.pdf

4.

Ligj nr.32/2021, datë 16.03.2021 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/ligj/2021/03/16/32

5.

Ligj Nr. 78/2023, Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit”

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/ligj/2023/09/21/78

6.

Ligj nr.9658, datë 18.12.2006 “Për ratifikimin e Marrëveshjes Shumëpalëshe ndërmjet Komunitetit Europian dhe shteteve anëtare të tij, Republikës së Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Republikës së Bullgarisë, Republikës së Kroacisë, Republikës së Maqedonisë, Republikës së Islandës, Republikës së Malit të Zi, Mbretërisë së Norvegjisë, Rumanisë, Republikës së Serbisë dhe Misionit Administrativ të Përkohëshëm të Kombeve të Bashkuara të Kosovës për krijimin e një zone të përbashkët të aviacionit Europian”

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/ligj/2006/12/18/9658

7.

Dekret Nr.7438, datë 1.12.1990

PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS POPULLORE SOCIALISTE TË SHQIPËRISË NË KONVENTËN PËR AVIACIONIN CIVIL NDËRKOMBËTAR (ICAO) DHE NË PROTOKOLLIN PËR TEKSTIN AUTENTIK TREGJUHËSH TË KËSAJ KONVENTE

Në fuqi

8.

Ligj nr.8259, datë 26.11.1997 “Për anëtarësimin e e Shqipërisë në Konferencën Evropiane të Aviacionit Civil (ECAC)”.

Në fuqi

Shpallur me Dekretin Nr.1965, datë 2.12.1997 të Presidentit të Republikës

https://qbz.gov.al/eli/ligj/1997/11/26/8259

9.

Ligj nr.8197, datë 06.03.1997 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventat “Për kundravajtjet dhe akte të tjera të kryera në bordin e avionit”, nënshkruar në Tokio me 14.09.1963, “Për ndërhyrjet e akteve të paligjshme të rrëmbimit të avionit, nënshkruar në Hagë me 16.12.1970 dhe “Për ndërhyrjet e akteve të paligjshme ndaj sigurisë së aviacionit civil”, nënshkruar në Montreal më 23.09.1971”

Në fuqi

Shpallur me dekretin nr.1765, datë 18.3.1997 të Presidentit të Republikës

https://qbz.gov.al/eli/ligj/1997/03/06/8197

10.

Ligj nr.9586, datë 20.07.2006 Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për aspekte të caktuara të shërbimeve ajrore

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/ligj/2006/07/20/9586

11.

Ligj nr. 8278, datë 15.01.1998 Për ratifikimin nga Republika e Shqipërisë të “Protokollit në lidhje me një amendament të Konventës për Aviacionin Civil Ndërkombëtar”, nënshkruar në Montreal më 06.10.1980

Në fuqi

Shpallur me dekretin nr.1993, datë 21.1.1998 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë

https://qbz.gov.al/eli/ligj/1998/01/15/8278

12.

Ligj nr.8835, datë 22.11.2001 Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Protokollin për shtypjen e veprimeve të paligjshme në aeroportet, që i shërbejnë aviacionit civil ndërkombëtar”, shtesë e “Konventës për shtypjen e veprimeve të paligjshme kundër sigurisë së aviacionit civil”

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/ligj/2001/11/22/8835

13.

Ligj nr.9020, datë 6.3.2003 Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Konventën për etiketimin e eksplozivëve plastikë për qëllime zbulimi”

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/ligj/2003/03/06/9020

14.

Ligj nr.9255, datë 15.07.2004 Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën “Për unifikimin e disa rregullave për transportin ajror ndërkombëtar”

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/ligj/2004/07/15/9255

15.

Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin në lidhje me një amendament të Konventës së Aviacionit Civil Ndërkomëbtar (neni 3 bis), të nënshkruar në Montreal më 10 maj 1984

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/ligj/2014/10/02/133

16.

Ligj Nr.9902, datë 17.04.2008 Për mbrojtjen e konsumatorëve, të ndryshuar

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/ligj/2008/04/17/9902

Ndryshime2

https://qbz.gov.al/eli/ligj/2013/02/14/15-2013

https://qbz.gov.al/eli/ligj/2018/10/18/71

VERSION I KONSOLIDUAR

https://kmk.financa.gov.al/wp-content/uploads/2019/03/Ligji-9902-date-17.04.2008-i-ndryshuar-version-i-konsoliduar-2018.doc

17.

VKM Nr. 1089, datë 24.12.2020 Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve, si dhe për përcaktimin e kritereve shtesë që duhet të përmbushin strukturat për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/12/24/1089

18.

Ligj Nr.16/2021 “Për ratifikimin e ndryshimit të marrëveshjes së koncesionit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe shoqërisë koncesionare “Tirana International Airport”, sh.p.k., “Për ndërtimin, vënien në punë, operimin dhe mirëmbajtjen e aeroportit ndërkombëtar “Nënë Tereza”, Tiranë”, ratifikuar me ligjin nr. 9312, datë 11.11.2004”, të ndryshuar

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/ligj/2021/02/08/16

19.

Ligj nr.23/2023 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për delegimin e shërbimeve të trafikut ajror në një pjesë të hapësirës ajrore mbi liqenin e Ohrit” sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij.

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/ligj/2023/03/16/23

20.

Ligj Nr.43/2023 “Për qeverisjen elektronike”

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/ligj/2023/06/15/43

Vendime të Këshillit të Ministrave

Nr.

Legjislacioni

Statusi

Lidhja

1.

VKM Nr. 811, datë 16.11.2016

PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË SEKTORIALE TË TRANSPORTIT DHE PLANIT TË VEPRIMIT 2016–2020

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2016/11/16/811

2.

VKM Nr. 1115, datë 24.12.2020 aktin “Për miratimin e Programit Kombëtar të Sigurisë së Aviacionit Civil”

Në fuqi

KONFIDENCIAL

3.

VKM Nr.686, datë 02.06.2010 Për krijimin e Organit Kombëtar të Investigimit të Aksidenteve/Incidenteve Ajrore në Aviacionin Civil

Shfuqizuar

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2010/06/02/686

4.

VKM Nr.74 datë 02.02.2011 Për krijimin dhe funksionimin e komitetit kombëtar të sigurisë së aviacionit civil

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2011/02/02/74

5.

VKM Nr. 729, datë 13.11.2019 Për miratimin e Planit Kombëtar të Kërkim-Shpëtimit në Republikën e Shqipërisë dhe planit të veprimit

të tij, sipas shtojcës bashkëlidhur këtij vendimi

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2019/11/13/729

6.

VKM Nr. 1095, datë 24.12.2020 Për miratimin e kërkesave thelbësore në fushën e aviacionit civil (Përafrim me Rreg. (BE) Nr. 2018/1139, datë 04.07.2018)

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/12/24/1095

7.

VKM Nr. 285, datë 19.5.2021

Për miratimin e rregullave të prokurimit publik sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2021/05/19/285

8.

VKM Nr. 821, datë 24.12.2021 “Për përcaktimin e standardeve bazë për ruajtjen e aviacionit civil nga aktet e ndërhyrjes së paligjshme, që rrezikojnë sigurinë e aviacionit civil” [1]
[1]Ky vendim është përafruar pjesërisht me rregulloren (BE) nr. 300/2008 të Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, e datës 11 mars 2008, mbi rregullat e përbashkëta në fushën e aviacionit civil dhe shfuqizon rregulloren (KE) nr. 2320/2002, e ndryshuar nga rregullorja e Komisionit Evropian

(BE), nr. 18/2010, e datës 8 janar 2010. Numri CELEX 2008R0300, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian, seria L nr. 97, datë 9.4.2008, faqe 72.

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2021/12/24/821

9.

VKM Nr. 95, datë 9.2.2022 Për miratimin e Programit Shtetëror të Sigurisë në Operim në Aviacionin Civil, sipas tekstit që I bashkëlidhet këtij vendimi.

Botuar në Fletoren Zyrtare Nr.24/2022

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2022/02/09/95

10.

VKM Nr. 729, datë 16.11.2022 “Për procedurat dhe rregullat për pajisjen me shenjat e pengesave të aviacionit”

Statusi: Në fuqi pas publikimit, më datë 17/11/2022

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2022/11/16/729

11.

VKM Nr.761, datë 12.12.2022 Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.553, datë 15.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së infrastrukturave kritike të informacionit dhe listës së infrastrukturave të rëndësishme të informacionit”

Statusi: Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/vendim/2022/12/12/761

12.

Vendim Nr.942, date 18.11.2015 Për miratimin e rregullores “Për planifikimin dhe realizimin e fotografimit ajror të territorit të Republikës së Shqipërisë”

Statusi: Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/vendim/2015/11/18/942

13.

VKM Nr.593, datë 18.10.2023 “Për organizimin, funksionimin dhe detyrat e Komitetit të Politikave të Menaxhimit të Hapësirës Ajrore Shqiptare dhe rregullat për koordinimin e bashkëpunimin për organizimin e hapësirës ajrore”.

Statusi: Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/vendim/2023/10/18/593

14.

VKM Nr. 802, datë 28.12.2023 “Për miratimin e kërkesave për dhënien e licencës së operimit për ofrimin e shërbimeve ajrore, procedurat, kriteret dhe kushtet për refuzimin, pezullimin apo revokimin e licencës së operimit”

Në fuqi

VKM Nr. 802, datë 28.12.2023

Urdhëra dhe Udhëzime të Ministrit

1

Urdhri i Ministrit Nr. 218, date 29.12.2023 “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e rregullave të detajuara në lidhje me pranimin e certifikatave të pilotëve nga vendet e tjera”.

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2023/12/29/218

2

Urdhri i Ministrit Nr. 178, date 20.12.2023 “Për miratimin e rregullores për kërkesat teknike dhe procedurat administrative në lidhje me ekuipazhin arjor të aviacionit civil”.

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2023/12/20/178

1

Urdhër Nr. 197, datë 10.05.2021 Për miratimin e Rregullores

“Për transportin ajror të mallrave të rrezikshme në Republikën e Shqipërisë”

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2021/05/10/197

2

Urdhër Ministri Nr. 130 datë 9.11.2012 “ Rregullore për

çertifikimin, regjistrimin e aerodromeve dhe detyrimet dhe përgjegjësitë operative që bien mbi operatorët e aerodromeve”, që transpozon Aneksin 14

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2012/01/09/130

3

Udhëzim Ministri Nr. 1037/1 datë 12.04.2011 “Për

vlefshmërinë dhe menaxhimin e zhurmës mjedisore”, që transpozon EU regulation 2002/49

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/udhezim/2011/04/12/1037-1

4

Urdhër Ministri Nr. 11262 datë 27.11.2014 “Për

miratimin e rregullores për mbrojtjen e mjedisit nga zhurmat nga aviacioni civil”, që transpozon pjesërisht Direktivën Nr.89/629 EC “Mbi kufizimin e emetimeve të zhurmave nga avionët civil reaktiv subsonik” dhe Direktivën nr.2006/93 EC “Mbi rregulloren e operimit të aeroplaneve që përfshihen në pjesën II, kapitulli 3, volumi 1 i Aneksit 16 të Konventës së Aviacionit Ndërkombëtar Civil

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2014/11/27/11262

5

Udhëzim Nr. 1362, datë 16.3.2016 Mbi rregullat në

vendosjen e tarifave të aeroportit

https://qbz.gov.al/eli/udhezim/2016/03/16/1362

6

Urdhër Ministri Nr. 122 datë 12.03.2019 “Për miratimin

e rregullores për përcaktimin e kërkesave dhe procedurave administrative që lidhen me aerodromet në Republikën e Shqipërisë”.

Shfuqizuar https://qbz.gov.al/eli/urdher/2019/03/12/122

7

Udhëzim Ministri Nr. 698, datë 17.10.2018

“Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për

ngritjen dhe uljen e helikopterëve jashtë zonave të aerodromeve të Republikës së Shqipërisë”

https://qbz.gov.al/eli/udhezim/2018/10/17/698

8

Udhëzim Ministri Nr. 834, datë 3.12.2018 “Për hyrjen në

tregun e shërbimeve të përpunimit në tokë në aeroportet e Republikës së Shqipërisë

https://qbz.gov.al/eli/udhezim/2018/12/03/834

9

Urdhër Nr. 5, datë 11.1.2022 i ministrit të

Infrastrukturës dhe Energjisë “Për miratimin e rregullores për njohjen e personelit të shërbimit të informacionit të fluturimit të aerodromit”

    Në fuqi https://qbz.gov.al/eli/urdher/2022/01/11/5

10

Urdhër Nr. 170, datë 13.09.2022, i Zvendëskryeministër dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë
Për miratimin e rregullores “Për përcaktimin e kërkesave dhe procedurave administrative që lidhen me aerodromet në Republikën e Shqipërisë “, që shfuqizon Urdhrin e ministrit përgjegjës për transportin nr. 122, datë 12.3.2019, “Për miratimin e rregullores ‘Për përcaktimin e kërkesave dhe procedurave administrative që lidhen me aerodromet në Republikën e Shqipërisë’

    Në fuqi http://qbz.gov.al/eli/urdher/2022/09/13/170

1

Udhëzim Ministri Nr. 16 datë 28.09.2011 “Për disa

shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin Nr.26 datë 20.10.2010

Në fuqi

+

https://qbz.gov.al/eli/udhezim/2011/09/28/16

2

Urdhër Nr. 286, datë 5.12.2022

“Për miratimin e Programit Kombëtar të Kontrollit të Cilësisë së Sigurisë së Aviacionit Civil”, që shfuqizon Urdhrin e ministrit të Punëve Publike dhe Transportit nr. 19, datë 26.2.2013, “Për miratimin e Programit Kombëtar të Kontrollit të Cilësisë së Sigurisë në Aviacionin Civil të Republikës së Shqipërisë”.

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2022/12/05/286

3

Urdhër Nr.329, datë 22.12.2014 Për miratimin e Rregullores

“Për të drejtat e invalidëve dhe personave me aftësi të kufizuara lëvizëse kur udhëtojnë nëpërmjet ajrit” Që përafron Rregulloren Nr.1107/2006, datë 5 korrik 2006 të PE dhe Këshillit

Në fuqi

+

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2014/12/22/329

1

Udhëzim Nr. 17, datë 02.09.2010

”Mbi rregullat e zbatueshme të operimit në

fushën e shërbimeve ajrore”, të ndryshuar nga Udhëzimi Nr.14 datë 09.09.2011–që transpozon Rregulloren Europiane (EC No 1008/2008)

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/udhezim/2010/09/02/17 ; https://qbz.gov.al/eli/udhezim/2011/09/09/14

2

Udhëzim Nr. 3 datë 07.02.2011 “Për rregullat e

përbashkëta në fushën e aviacionit civil”, i ndryshuar

nga Udhëzimi Nr. 3, datë 13.3.2015 Për disa shtesa dhe

ndryshime në udhëzimin nr. 3, datë 7.2.2011, “Për rregullat e përbashkëta në fushën e aviacionit civil” në fushën e aerodromeve, menaxhimit të trafikut ajror dhe shërbimeve të lundrimit ajror

Në fuqi

I ndryshuar nga:

https://qbz.gov.al/eli/udhezim/2015/03/13/3

3

Udhëzim Ministri Nr.8 datë 29.06.2012 “Për kriteret

bazë për njohjen e liçencave të huaja të personelit të mirëmbajtjes së avionit, në liçencë të mirëmbajtësit aeronautik”-part 66

Në fuqi-

https://qbz.gov.al/eli/udhezim/2012/06/29/8

4

Udhëzim Ministri Nr.14 datë 08.08.2012 “Për kriteret

për pajisjen me liçencë kombëtare për personelin e mirëmbajtjes së avionit”-part 66

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/udhezim/2012/08/08/14

5

Urdhër Ministri Nr.49 datë 30.04.2012 “Për miratimin e

rregullores mbi kushtet dhe metodat e përdorimit të delta -planeve dhe parashutave”

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2012/04/30/49

6

Urdhër Ministri Nr.150 datë 07.04.2014 “Për miratimin e

rregullores për vlerësimin e sigurisë së avionëve të vendeve të huaja që operojnë në aeroportet ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë-(SAFA)”

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2014/04/07/150

7

Urdhër Nr. 80, datë 30.06.2023,

“Për miratimin e rregullores për kërkesat teknike dhe procedurat administrative për operimet ajrore”, urdhër që përafron rregulloren e Komisionit (BE) nr.965/2012, të datës 5 tetor 2012 dhe, që shfuqizon Urdhrin e ministrit nr.59, datë 31.1.2020, “Për miratimin e rregullores për kërkesat teknike dhe procedurat administrative për operimet ajrore”

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2023/06/30/80
8

Urdhri i ministrit nr.167, datë 4.6.2020

“Për miratimin e rregullores mbi vazhdueshmërinë e vlefshmërisë ajrore të avionit dhe produkteve, pjesëve dhe pajisjeve aeronautike dhe mbi miratimin e organizatave dhe personelit të përfshirë në këto detyra”

Në fuqi

https://qbz.gov.al/share/QktcpzeUTJSSavkMNjq_gw (Përafrim me Rreg. e Komisionit (BE) nr.1321/2014, datë 26 nëntor 2014, të ndryshuar.)

9

Urdhër Nr. 115, datë 6.6.2022, i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë

Për Miratimin e rregullores “Për kërkesat, përmbajtjen e regjistrit dhe procedurat e regjistrimit, çregjistrimit ose ndryshimit të të dhënave, në Regjistrin e Avionëve Civilë të Republikës së Shqipërisë”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij urdhri dhe është pjesë përbërëse e tij.

Që shfuqizon Urdhrin i ministrit nr. 113, datë 12.10.2012, “Për miratimin e rregullores për regjistrimin e avionëve civilë shqiptarë”

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2022/06/06/115

 

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2022/07/04/4514

10

Urdhër Ministri Nr. 326, datë 29.8.2019 “Për miratimin

e rregullores për përcaktimin e rregullave zbatuese të vlefshmërisë ajrore dhe të certifikimit mjedisor të mjeteve fluturuese dhe të produkteve që kanë lidhje me to, pjesëve dhe pajisjeve, si dhe për certifikimin e organizatave të projektimit dhe prodhimit”.

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2019/08/29/326

11

Urdhër Ministri Nr. 92, datë 28.09.2011 “Për miratimin

e rregullores mbi harmonizimin e kërkesave teknike dhe procedurave administrative në fushën e aviacionit civil”.

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2011/09/28/92

12

Urdhër Ministri Nr.124, datë 28.9.2015 “Për miratimin e

rregullores për kërkesat e përbashkëta të përdorimit të hapësirës ajrore dhe procedurave të operimit për shmangien e përplasjeve ajrore”.

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2015/09/28/124

13

Urdhër i Ministrit Nr. 195, datë 3.5.2019 “Për

miratimin e rregullores mbi kushtet dhe mënyrat e përdorimit të deltaplanëve dhe paraglajdëve”.

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2019/05/03/195

14

Urdhër Ministri Nr. 77, datë 17.07.2012 “Për miratimin

e rregullores mbi kriteret e përbashkëta për përcaktimin e një liste të BE-së për transportuesit ajrorë, të cilëve u ndalohet operimi brenda BE-së dhe ZPAE-së, si dhe mbi informimin e pasagjerëve për identitetin e këtyre transportuesve ajrorë”.

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2012/07/17/77

15

Urdhër Nr. 262, datë 28.6.2019 “Për Miratimin e

rregullores për kërkesat teknike dhe procedurat administrative në lidhje me ekuipazhin ajror të aviacionit civil”

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2019/06/28/262

16

Urdhër Nr. 114, datë 6.6.2022 “Për miratimin e rregullores për sistemet e avionëve pa pilot dhe operatorët e sistemeve të avionëve pa pilot” 1, i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë dhe ministrit të Financave dhe Ekonomisë

1 Ky urdhër përafron pjesërisht Rregulloren e Deleguar të Komisionit (BE) nr. 2019/945, të datës 12 mars 2019

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2022/06/06/114

17

Urdhër Nr.143, datë 18/07.2022
Për Miratimin e rregullores mbi rregullat dhe procedurat për operimin e avionëve pa pilotë, sipas tekstit bashkëlidhur këtij urdhri*.

*Ky urdhër përafron pjesërisht Rregulloren e Zbatimit të Komisionit (BE) nr. 2019/947, e datës 24 maj 2019, për rregullat dhe procedurat për operimin e avionëve pa pilotë, i ndryshuar me Rregulloren e Zbatimit të Komisionit (BE) 2020/639, të datës 12 maj 2020. Numri CELEX 02019R0947 dhe CELEX 02020R0639. Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian seria L, nr. 152, datë 11.6.2019 dhe L nr. 150, datë 13.5.2020.

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2022/07/18/143

1

Urdhër Ministri Nr.252 datë 15.09.2014 “Për miratimin e

rregullores për përcaktimin e kërkesave mbi cilësinë e të dhënave aeronautike dhe informacionit aeronautik”

Shfuqizuar

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2014/09/15/252

2

Urdhër Ministri Nr. 152, datë 09.04.2014

“Për miratimin e rregullores mbi operimet me avionet

ultra të lehtë”

Në fuqi

3

Urdhër Nr. 26, datë 18.1.2021 për miratimin e rregullores “Për

përcaktimin e kërkesave të përbashkëta për ofruesit e shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror dhe të lundrimit ajror, si dhe funksionet e tjera të rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror dhe mbikëqyrjen e tyre”Përafrim me Commission Implementing Regulation (EU) 2017/373 of 1 March 2017

Shfuqizuar
Shfuqizon Urdhrat Nr.115; 116; 118,

datë 23.10.2012

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2021/01/18/26

4

Urdhër Nr. 7, datë 18/01/2022
“Për bashkëpunimin civil-ushtarak në fushën e menaxhimit të hapësirës ajrore në Republikën e Shqipërisë”

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2022/01/18/7

5

Urdhri i ministrit nr.141, datë 16.4.2020,

“Për miratimin e rregullores mbi parashtrimin e kërkesave të përdorimit të hapësirës ajrore dhe procedurat operacionale në lidhje me lundrimin ajror në bazë të performancës” (Përafrim me Rregulloren Zabtuese të Komisionit (KE) nr.2018/1048 e datës 18 korrik 2018

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/04/16/141

6

Udhëzim Ministri Nr.21 datë 05.10.2010 “Mbi kriteret

për ndarjet në kanale të komunikimeve zanore për qiellin e vetëm europian”, që transpozon Eu regulation no 1265/2007

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/udhezim/2010/10/05/21

7

Urdhër Ministri Nr. 82 datë 01.08.2012 “Për miratimin e

rregullores mbi shërbimin meteorologjik në navigimin ajror”, që transpozon Aneksin 3

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2012/08/01/82

8

Urdhër Ministri Nr. 80 datë 31.07.2012 “Për miratimin e

rregullores mbi shërbimet e trafikut ajror”, që transpozon Aneksin 11

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2012/07/31/80

9

Urdhër Ministri Nr.84 datë 02.08.2012 “Për miratimin e

rregullores mbi hartat aeronautike”, që transpozon Aneksin 4

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2012/08/02/84

10

Udhëzim Ministri Nr.19 datë 05.10.2010 “Mbi kërkesat

për sistemet e automatizuara të shkëmbimit të të dhënave të fluturimit me qëllim njoftimin, koordinimin dhe trasferimin e fluturimeve ndërmjet njësive të kontrollit të trafikut ajror”, që transpozon Ec regulation 1032/2006

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/udhezim/2010/10/05/19

11

Udhëzim i Ministri Nr. 18 datë 05.10.2010 “Mbi kërkesat

për aplikimin e protokollit të trasferimit të mesazheve të fluturimit i perdorur për qëllime njoftimi, koordinimi dhe trasferimi fluturimesh ndërmjet njësive të kontrollit të trafikut ajror”, që transpozon Ec 633/2007

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/udhezim/2010/10/05/18

12

Urdhër i Ministri Nr.85 datë 02.08.2012 “Për miratimin

e rregullores për kalibrimin e instalimeve aeronautike nga ajri”, që transpozon dokument i ICAO

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2012/08/02/85

13

Udhëzim Ministri Nr.20 datë 05.10.2010 “Për përcaktimin

e kërkesave mbi proçedurat për planet e fluturimit në fazën e para-fluturimit për qiellin e vetëm europian”, që transpozon Ec regulation no.1033/2006

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/udhezim/2010/10/05/20

14

Urdhër Ministri Nr. 86 datë 02.08.2011 “Për miratimin e

rregullores për proçedurat e fluturimit duke përfshirë instrumentet standarde në nisje dhe mbërritje në aeroport(SID – STAR)

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2012/08/02/86

15

Urdhër i Ministri Nr.70 datë 13.05.2013 “Për miratimin

e rregullores për përcaktimin e skemës së përbashkët të tarifave për shërbimet e lundrimit ajror”, që transpozon Eu 1794/2006

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2013/05/13/70

16

Urdhër Ministri Nr.281, datë 14.10.2014 “Për miratimin

e rregullores që përcakton rregullat e përbashkëta mbi menaxhimin e fluksit të trafikut ajror”, që transpozon Eu regulation 255/2010

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2014/10/14/281

17

Udhëzim Ministri Nr. 11 datë 03.06.2010 “Për

software-et në sistemet e menaxhimit të trafikut ajror”

Shfuqizuar

Me Urdhërin Nr.116, datë 23.10.2021, i cili gjithashtu është shfuqizuar nga Urdhëri Nr.26, datë 18.1.2021 http://qbz.gov.al/eli/urdher/2021/01/18/26

18

Urdhër Nr. 91, datë 21.2.2019 “Për miratimin e

rregullores mbi përcaktimin e kërkesave teknike edhe procedurave administrative në lidhje me liçencat dhe çertifikatat e kontrollorëve të trafikut ajror”.

Akt i përditësuar përfshirë ndryshimin me Urdhrin nr.178, datë 8.4.2021
Ky urdhër përafron Rregulloren e Komisionit Evropian 2015/340, datë 20 shkurt 2015

Në fuqi Shfuqizon Urdhërin Nr.117, datë 23.10.2012

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2019/02/21/91

19

Udhëzim Ministri Nr.6, datë 3.6.2010 Mbi dispozitat e

shërbimit të navigimit ajror në Qiellin e Vetëm Europian (rregullore për dispozitat e shërbimit)

Amenduar nga :

Udhëzimi i Ministrit Nr.8, datë 15.09.2015

Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 5, datë

3.6.2010 “Kuadri rregullativ në qiellin e vetëm evropian”, në udhëzimin nr. 6, datë 3.6.2010 “Mbi dispozitat e shërbimit të navigimit ajror në qiellin e vetëm evropian”, në udhëzimin nr. 7, datë 3.6.2010 “Mbi organizimin dhe përdorimin e hapësirës ajrore brenda qiellit të vetëm evropian” dhe në udhëzimin nr. 8, datë 3.6.2010 “Për ndërveprimin në rrjetin evropian të menaxhimit të trafikut ajror”, me qëllim përmirësimin e performancës dhe qëndrueshmërisë së sistemit të aviacionit civil.

https://qbz.gov.al/eli/udhezim/2010/06/03/6   https://qbz.gov.al/eli/udhezim/2015/09/15/8

20

Urdhër Nr. 193, datë 6.10.2022 Për miratimin e rregullores “Për përcaktimin e kërkesave të përbashkëta për ofruesit e shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror dhe të lundrimit ajror, si dhe funksionet e tjera të rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror dhe mbikqyrjen e tyre”

Ky Urdhër përafron plotësisht Rregulloren e Zbatimit të Komisionit (BE) nr.2017/373, datë 1 mars 2017

Në fuqi (Referoju Nenit 9 të Rregullores)
Shfuqizon urdhrin nr. 26, datë 18.1.2021
Urdhër Nr. 193, datë 6.10.2022

21

Udhëzim Ministri Nr. 7, datë 3.6.2010 Mbi organizimin

dhe përdorimin e hapësirës ajrore brenda Qiellit të Vetëm Europian (rregullore për hapësirën ajrore).

Amenduar nga :

Udhëzimi i Ministrit Nr.8, datë 15.09.2015

Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 5, datë

3.6.2010 “Kuadri rregullativ në qiellin e vetëm evropian”, në udhëzimin nr. 6, datë 3.6.2010 “Mbi dispozitat e shërbimit të navigimit ajror në qiellin e vetëm evropian”, në udhëzimin nr. 7, datë 3.6.2010 “Mbi organizimin dhe përdorimin e hapësirës ajrore brenda qiellit të vetëm evropian” dhe në udhëzimin nr. 8, datë 3.6.2010 “Për ndërveprimin në rrjetin evropian të menaxhimit të trafikut ajror”, me qëllim përmirësimin e performancës dhe qëndrueshmërisë së sistemit të aviacionit civil

https://qbz.gov.al/eli/udhezim/2010/06/03/7   https://qbz.gov.al/eli/udhezim/2015/09/15/8

22

Urdhër Ministri Nr.867, datë 13.12.2018 “ Për miratimin

e rregullores mbi përcaktimin e rregullave të përbashkëta për përdorimin fleksibël të hapësirës ajrore”, dhe Urdhër i Ministrit Nr.866, datë 13.12.2018 “ Për krijimin dhe funksionimin e komitetit të politikave të menaxhimit të hapësirës ajrore shqiptare”.

Shfuqizuar

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2018/12/13/867 https://qbz.gov.al/eli/urdher/2018/12/13/866

23

Urdhër Ministri Nr. 327/2019 “Për miratimin e

rregullores mbi përcaktimin e rregullave të përbashkëta të ajrit dhe dispozitat operacionale në lidhje me shërbimet dhe procedurat në lundrimin ajror”.

Në fuqi, i përditësuar

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2019/08/29/327

24

Urdhër Ministri Nr. 190, datë 29.06.2020

Për një ndryshim në urdhrin nr. 327, datë 29.8.2019 “Për miratimin e rregullores mbi përcaktimin e rregullave të përbashkëta të ajrit dhe dispozitat operacionale në lidhje me shërbimet dhe procedurat në lundrimin ajror”

Shfuqizur

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/06/29/190

Shënim: Zbatimi do të fillojë pas datës 31 Dhjetor 2020

25

Urdhri i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, me Nr. 296,

datë 29.7.2021 për Miratimin e rregullores

“Mbi shërbimin e informacionit aeronautik, në Republikën e Shqipërisë”,

sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij urdhri dhe është pjesë përbërëse e tij.

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2021/07/29/296

26

Urdhër Nr.279, date 14.7.2021

Për shfuqizimin e urdhrit të ministrit nr. 178, datë 8.4.2021, “Për zbatimin e urdhrit të

ministrit nr. 91, datë 21.2.2019 ,‘Për miratimin e rregullores për përcaktimin

e kërkesave teknike dhe procedurave administrative,në lidhje me licencat dhe certifikatat e kontrollorëve të trafikut ajror’”

Në fuqi

27

Urdhër i Zëvendëskryeministërit dhe minister i Infrastrukturës dhe Energjisë Nr. 42, datë 27.3.2023,
Për miratimin e rregullores “Për përcaktimin e rregullave të përbashkëta të ajrit dhe dispozitat operacionale në lidhje me shërbimet dhe procedurat në lundrimin ajror”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij urdhri dhe që është pjesë përbërëse e tij1.
1Ky urdhër përafron plotësisht Rregulloren e Zbatimit (BE) nr. 923/2012 e datës 26 shtator 2012, për përcaktimin e rregullave të përbashkëta të ajrit dhe dispozitat operacionale në lidhje me shërbimet dhe procedurat në lundrimin ajror, ndryshon Rregulloren e Zbatimit (BE) nr. 1035/2011, rregulloret (KE) nr. 1265/2007, (KE) nr. 1794/2006, (KE) nr. 730/2006 (KE) nr. 1033/2006 dhe (BE) nr. 255/2010, etj.

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2023/03/27/42

28

Urdhër i Zëvendëskryeministërit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë Nr. 193, datë 6.10.2022 “Për miratimin e rregullores “Për përcaktimin e kërkesave të përbashkëta për ofruesit e shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror dhe të lundrimit ajror, si dhe funksionet e tjera të rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror dhe mbikëqyrjen e tyre”1, sipas tekstit bashkëlidhur këtij urdhri dhe është pjesë përbërëse e tij.
.
1Ky urdhër përafron plotësisht Rregulloren e Zbatimit të Komisionit (BE) nr. 2017/373 e datës 1 mars 2017, mbi përcaktimin e kërkesave të përbashkëta për ofruesit e shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror dhe të lundrimit ajror, si dhe funksionet e tjera të rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror dhe mbikëqyrjen e tyre, e ndryshuar…

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2022/10/06/193

29

Urdhri i Ministrit Nr. 119, datë 29.9.2023 Për miratimin e Rregullores “Mbi kuadrin
rregullator për Hapësirën – U të hapësirës ajrore”.

Në fuqi

https://qbz.gov.al/share/
FZ Nr.145/2023

1

Urdhër Nr.88, datë 14.06.2013 “Për miratimin

e rregullores “Për autorizimet me kredenciale të inspektorëve të autoritetit të aviacionit civil”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij urdhri.

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2013/06/14/88

2

Urdhër Nr.114, datë 23.10.2011 “Për

notifikimin në organizatën ndërkombëtare të Aviacionit Civil ICAO, të ndryshimeve për përshtatjen e standardeve të Aviacionit në Shqipëri, krahasuar me ato të ICAO-s

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2012/10/23/114

1

Udhëzim i Përbashkët i MTI dhe MF Nr. 2225, datë 13.05.2013

“Për caktimin e tarifave në aviacionin civil”

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/udhezim/2013/05/13/2225

2

VKM Nr. 285, datë 19.5.2021

Për miratimin e rregullave të prokurimit publik, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2021/05/19/285

3

Udhëzimi i përbashkët Nr. 12, datë 8.4.2022, Për disa ndryshime në Udhëzimin Nr.1917,

datë 1.9.2014 “Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për kalimin me avion të kufirit të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/udhezim/2014/09/01/1917

4

Udhëzim Nr. 1, datë 26.2.2013
Për kompensimin dhe asistencën e pasagjerëve në rastin e mospranimit në bord të avionit dhe
anulimit ose vonesës gjatë fluturimeve

Përafrim i Regulation (EC) 261/2004

Që shfuqizon Udhëzimi nr. 17, datë 15.10.2008 “Për kompensimin dhe asistencën e pasagjerëve në rastin e mospranimit në bord të avionit dhe anulimit ose vonesës gjatë fluturimeve”

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/udhezim/2013/02/26/1